Behandelingsprogramma

MISSIE EN VISIE

Het Behandelingsprogramma (BP) van ADIC wil mensen met een afhankelijkheidsproblematiek in illegaal middelengebruik te resocialiseren en te re-integreren. We werken multidisciplinair en met inbegrip van leefgroep werking, psychotherapie en trajectbegeleiding.

We stimuleren, ondersteunen en dagen onze bewoners uit om eigen gekozen doelstellingen op verschillende levensdomeinen uit te schrijven en hierin gezonde stappen te zetten. Binnen het Behandelingsprogramma worden er 2 modules aangeboden: de Leermodule (LM) en de Resocialisatiemodule (RM). Deze modules kunnen op elkaar aansluiten of afzonderlijk doorlopen worden.

Het BP is gebaseerd op een aantal principes: 


-          Abstinentieprincipe

Voor de gehele duur van het programma engageren onze bewoners zich tot geheelonthouding (= abstinentie). Dit wil zeggen: geen drugs, geen alcohol, geen niet-voorgeschreven medicatie. Het is wetenschappelijk bewezen dat het kiezen voor een ruime periode van abstinentie herstel bevorderd.


-          Herstelvisie

Onze bewoner staat centraal en is een evenwaardige gesprekspartner in zijn/haar/hun behandeling. De bewoners nemen hun leven zelf terug in handen en investeren in een leven dat voor hen de moeite waard is.


-          Bio-psycho-sociaal model

Dit model benoemt 3 aspecten die elkaar voortdurend wederzijds beïnvloeden. Met het biologische aspect bedoelen we onder andere erfelijkheid, algemene conditie, ziekte,… Het psychologische aspect bevat bijvoorbeeld iemands persoonlijkheid, draagkracht en kwetsbaarheid. Onder het sociale aspect verstaan we onder ander de dynamiek met de context (familie, vrienden,…).


-          Dialectische gedragstherapie

Tijdens het BP leren we je eigen probleemgedrag te onderzoeken/veranderen door stil te staan bij jouw opvattingen en manier van denken. Dialectische gedragstherapie (DGT) is een steunende therapie. Het probeert je in je kracht te zetten en je kwaliteiten naar boven te halen en verder te ontwikkelen. Dit gebeurt door het aanleren van vaardigheden om beter met jezelf, je emoties en anderen om te gaan.

Streven naar gezonde balans en gezond flexibel zijn stellen we voorop. Zo zoeken we bijvoorbeeld samen naar een evenwicht tussen accepteren en veranderen. Accepteren is leren wat je niet kan veranderen te verdragen. Veranderen is focussen op waar je zelf invloed op hebt, bijvoorbeeld je eigen verslavingsgedrag en verslavingsmechanismen. Je blijft verantwoordelijk voor je eigen herstel.


-          Open deur karakter

Naarmate je programma vordert, krijg je meer vrije uren en uiteindelijk ook overnachtingen. Deze uren gebruik je om buiten de muren van het programma je cleane levensstijl te oefenen.


-          Bekrachtiging door sociale (leef)omgeving

Niet gebruiken moet meer belonend worden dan wel gebruiken. We stimuleren je je leefomgeving zo uit te bouwen dat ze bekrachtigend werkt naar onthouding.


-          Kindreflex

Indien een bewoner kinderen heeft, vinden we dit een belangrijk gegeven. Dit wil zeggen: wij stimuleren gesprekken omtrent ouderschap waarin veiligheid van de kinderen voorop staat maar bieden ook de gelegenheid aan om de ouderrol effectief te kunnen opnemen.

Dit kan gaan van kind bezoeken en/of overnachtingen, van tijd doorbrengen met kinderen buitenshuis.

Alles gebeurt steeds in overleg met de andere ouder of betrokken begeleiding.


-          Principe van inclusie

We gaan uit van een meest respectvolle omgang met elkaar. Als organisatie willen we niemand discrimineren en we verwachten dit ook van onze bewoners. We willen een veilige omgeving bieden waar iedereen zichzelf kan zijn, los van afkomst, levensbeschouwing, gender, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid,… 

DOELGROEP

Ben je door je gebruik reeds op verschillende vlakken in moeilijkheden geraakt, en wil je daar graag verandering in brengen, dan kan je terecht bij het BP.

Belangrijke voorwaarden voor opname zijn:

-          Urineclean in opname kunnen komen (dit wil zeggen ook geen alcohol drinken)

-          Nog voeling hebben met het gewone maatschappelijke leven

-          Motivatie en bereidheid om bij jezelf stil te staan

-          Opnamewaarborg betalen en in regel zijn met je ziekteverzekering

-          Steunfiguren zijn niet noodzakelijk, maar wel wenselijk

De verslaafde ouders, die eerst een OP+ hebben gevolgd, kunnen mogelijks een vervolg BP+ programma doen. De "+" in de naam verwijst naar het feit dat een ouder samen met zijn of haar kinderen in het programma wordt opgenomen. De ouder neemt overdag deel aan een intensief en gestructureerd programma, terwijl het kind/kinderen naar het kinderdagverblijf of de kleuterschool gaan. ’s Avonds na de therapie, neemt de ouder zijn ouderrol volledig op.

INTAKEPROCEDURE

Na de aanmelding bij het onthaalteam van ADIC vzw (03/225.26.27) wordt er een intakegesprek gepland. Hierbij kan iemand uit de omgeving aanwezig zijn indien je dit wenst.

Tijdens dit gesprek wordt er nagegaan of het Behandelingsprogramma een geschikt programma is. Indien de onthaalmedewerker inschat dat dit zo is, dan wordt je op de eventuele wachtlijst geplaatst. Wanneer dit niet het geval zou zijn, dan wordt er samen gekeken naar beter gepaste hulp.

Voordat iemand in opname komt in het Behandelingsprogramma (BP) wordt er nog een kennismakingsgesprek/rondleiding op de afdeling gepland. Zo kan er al een eerste keer kennis worden gemaakt en informatie worden meegegeven. Steunfiguren zijn welkom bij dit kennismakingsgesprek.

LEERMODULE

De Leermodule richt zich op bewoners die al wat afstand hebben genomen van hun druggebruik. Onze bewoners zijn al fysiek ontwend en ze willen dit bestendigen. Onze bewoners streven kwaliteitsverbetering na op verschillende levensdomeinen en zijn in staat om stil te staan bij het eigen functioneren.

De doelstelling van de Leermodule is dat bewoners anders leren omgaan met moeilijkheden en uitdagingen. Ze leren nieuwe vaardigheden en oefenen deze in:

-          Vaardigheden die nodig zijn om met druggebruik en valkuilen om te gaan (plan voor onthouding)

-          Vaardigheden die nodig zijn om met herval om te gaan (plan voor schadebespreking)

-          Vaardigheden die nodig zijn om een clean leven op te bouwen dat de moeite waard is (plan van zelfontplooiing)

-          Ontwikkelen van motivatie voor het volhouden van abstinentie

Tijdens de opname krijgt elke bewoner een individuele coach. Er vindt wekelijks een gesprek plaats tussen bewoner en coach. De coach ondersteunt de bewoner in het vormgeven van zijn/haar traject. Daarnaast krijgt een bewoner de hulp van een vaste begeleider van de sociale dienst. Deze helpt de cliënt bij het zelf in handen nemen van de sociale administratie. Daarnaast is er ook de mogelijkheid tot contextbegeleiding.


RESOCIALISATIEMODULE

De Resocialisatiemodule is er voor cliënten die al een tijdje controle hebben over hun gebruik, of een langere periode van controle achter de rug hebben. Ze hebben zicht op hun kwetsbaarheid met betrekking tot hun drugsgebruik en beschikken over mogelijkheden om ermee om te gaan. Cliënten hebben (recente) therapie/behandelervaring en beschikken over een inkomen. Er wordt een extra waarborg gevraagd voor het gebruik van de studio en zijn inboedel. Ook hier zijn steunfiguren wenselijk.

Deze module heeft tot doel om bewoners te helpen hun leven verder uit te bouwen op een kwaliteitsvolle en nuchtere manier. De bewoning van de ter beschikking gestelde studio is slechts één onderdeel van het begeleidingspakket. De focus van deze module ligt enerzijds op het bevorderen van zelfstandigheid op verschillende levensdomeinen met aandacht voor een gezonde combinatie van werken/studeren, wonen en vrije tijd. Anderzijds stimuleren we onze bewoners om verbinding te maken met een bredere maatschappelijke context en zo hun sociale identiteit te ontwikkelen. Onze trajectbegeleiding omhelst onder andere het oefenen in alleen wonen, budgetbeheer en opvolging van sociale administratie, inschakeling in een opleiding/arbeidscircuit/vrijwilligerswerk/tewerkstellingsproject/…

Bewoners blijven beschikken over hun individuele coach, begeleider van de sociale dienst en contextbegeleider.


CONTROLE

Om veiligheid in huis te garanderen worden bewoners op verschillende manieren gecontroleerd. Er is een alcohol- en drugsscreening aan de hand van een urinestaal dat onder toezicht wordt afgeleverd. Daarnaast zijn er dagelijks alcoholcontroles en kunnen onverwachte kamer- en bagagecontroles plaatsvinden.    


NAZORGTRAJECT

Tegen het einde van het programma wordt er voor iedereen in overleg een op maat uitgewerkt nazorgtraject voorgesteld en zo mogelijk reeds opgestart.


CONTACT

Behandelingsprogramma
Venusstraat 11
2000 Antwerpen
T: 03 206 70 70
M: 0473 36 45 55
gert.donkers@adicvzw.be