Behandelingsprogramma

DOELGROEP

Ben je door je gebruik reeds op verschillende vlakken in moeilijkheden geraakt, en wil je daar graag verandering in brengen, dan kan je terecht bij het behandelingsprogramma. Dit langdurig programma richt zich op mensen tussen 17 en 35 jaar, die ondanks hun middelenmisbruik nog enige voeling hebben met het gewone maatschappelijke leven. Belangrijkste voorwaarden voor opname zijn, naast je motivatie tot verandering, dat je nog minstens één ondersteunend drugvrij contact hebt en dat je in regel bent met je ziekteverzekering. 

Wat kunnen we voor je doen?

De hoofddoelstelling van ons behandelingsprogramma is een drugvrije herinschakeling in de maatschappij. Deze hoofddoelstelling valt uiteen in twee kleinere doelstellingen. In de eerste plaats willen we samen met jou en je steunomgeving, de problemen die een vlotte en drugvrije deelname aan het dagelijks leven in de weg staan, in kaart brengen. Zo krijg je een beter zicht op jezelf, je problemen en de controle die je daar zelf op kan uitoefenen. Ten tweede willen we samen met jou een individueel resocialisatieplanopstellen, en je ondersteunen in de uitwerking hiervan. Dit wil zeggen dat we samen met jou zullen zoeken naar een zo goed mogelijke oplossing van je problemen in de toekomst. We stellen samen een traject op, en zullen je hierin stap voor stap proberen te coachen. 

Groepsprogramma: Jij alleen kan het, maar je kan het niet alleen!

Het behandelingsprogramma is in de eerste plaats een groepsprogramma. Door samen te leven in groep, elkaar te steunen en je verantwoordelijkheden hierin op te nemen, ervaar je opnieuw hoe het is om clean met andere mensen om te gaan. Door de feedback van andere bewoners, krijg je de mogelijkheid je zelfkennis te verhogen en eventueel nieuwe gedragingen aan te leren. Het samenleven in groep kan bij momenten dan ook erg confronterend zijn. Je leert elkaar kennen, maar ook – en vooral – jezelf. Je leert er zowel je sterkste als je zwakste kanten kennen. Het uiteindelijke doel is dat je op een realistische manier naar jezelf leert kijken en zo ook bewuster keuzes zal maken. Daarnaast zorgen jullie er als groep ook voor dat zowel het huishoudelijke werk als het keukenwerk iedere dag naar behoren gebeurt. Praktisch is de groep dan ook steeds opgedeeld in een huishoudploeg en een keukenploeg. Je rol hierin wisselt doorgaans om de twee weken. Naarmate je langer in het programma bent, verwachten we ook dat je hierin steeds meer verantwoordelijkheid opneemt. Naarmate het programma vordert, verschuift de aandacht langzaam van het leven in groep, naar het leven op een zelfstandige manier. De behandelduur van 10 maanden is dan ook opgesplitst in verschillende fases. Een concrete invulling van deze fases vind je verder in de tekst. Naarmate je vordert in het programma, krijg je meer mogelijkheden om je individuele traject vorm te geven. Zo krijg je per fase onder andere meer vrije uren in het weekend, meer vrije avonden om eventuele hobby’s of sporten te beoefenen etc. De overgang naar een volgende fase gebeurt steeds na een evaluatiemoment. Iedere fase vereist enkele specifieke doelstellingen en een evolutie op vlak van gedrag, mentaliteit, financiën, administratie en tijdsbesteding.

METHODE

Inventarisatiefase:
Behandelfase:
Overgangsfase:
Woonfase:
1 maand
3 maanden
1 maand
5 maanden
Inventarisatiefase (+/- 1 maand)

Tijdens deze fase verzamel je samen met je mentor, je persoonlijke begeleider, zoveel mogelijk informatie om de probleemsituatie zo goed mogelijk in kaart te brengen. Hiervoor maken we onder andere gebruik van je levensverhaal, een gesprek met je steunfiguren, je medisch dossier, een sociaal administratief verslag en je trajectplannen. Op deze manier willen we uiteindelijk tot een concrete hulpvraag komen en doelstellingen formuleren waarmee je in de volgende fase aan de slag kan. 

Behandelfase (+/- 3 maanden) 

Hier ligt de nadruk op het verwezenlijken van je individuele doelstellingen, je behandeldoelen. Aan de hand van groepsgesprekken en de leefwerking proberen we je zelfkennis te vergroten. Je zal verantwoordelijkheid moeten opnemen voor je eigen veranderingsproces en zelfstandig keuzes moeten maken. Dit vormt dan ook de basis om je eigen toekomst verder uit te bouwen. Naarmate je programma vordert, krijg je ook meer faciliteiten om de stappen die nodig zijn voor je resocialisatie voor te bereiden. Na iedere maand lassen we een evaluatiemoment in om je eventueel bij te sturen in je doelstellingen. De Behandelfase wordt afgerond met een gesprek met je steunfiguur. 

Overgangsfase (+/- 1 maand)

Vanaf deze fase verblijf je in het woonproject (verbonden met ADIC) dat bestaat uit een huis met 6 studio’s en enkele gemeenschappelijke ruimtes. Overdag blijf je gedeeltelijk het vertrouwde dagprogramma volgen, maar de rest van de tijd leef je zelfstandig. Zo ontstaat er een wisselwerking: wat je in de dagdagelijkse realiteit ervaart, kan je bespreken in groep. In deze fase verschuift de aandacht van het leven in groep naar het zelfstandig wonen (koken, vrije tijd etc.). De volgende uitdaging vormt het vinden van een vaste dagactiviteit, dat wil zeggen werk of een opleiding. 

Woonfase (+/- 5maanden)

Deze fase vormt de laatste schakel in het proces. Volhouden van de concrete stappen die je al zette en integreren van wat je in de vorige fase geleerd hebt, zijn de belangrijkste doelstellingen. Je oefenterrein is nu verschoven van de leefgroep naar je eigen leefomgeving. Je leeft en woont alleen maar wordt hierbij nog intensief begeleid. We focussen ons in deze fase op de begeleiding van arbeid, studie, tijdsbesteding en zelfstandig wonen. 

Programma Inhoud 

De inhoudelijke werking van het Behandelingsprogramma is gebaseerd op drie pijlers. Naargelang de fase waarin je je bevindt en je individuele nood, ligt het accent in meer of mindere mate op de volgende behandelingspijlers: 

Trajectbegeleiding 

Hieronder verstaan we het opstellen van een concreet resocialisatieplan met bijzondere aandacht voor opleiding, tewerkstelling en woonsituatie. Het op punt stellen van je persoonlijke administratie, het in kaart brengen van je schulden en eventueel het wegwerken hiervan, vormen een belangrijke voorbereiding hierop. 

Psychotherapie 

Elke bewoner krijgt een psychotherapeutische begeleiding. Dit gebeurt in verschillende settings. We onderscheiden groepspsychotherapie, individuele psychotherapie (enkel op indicatie) en gezinsbegeleiding. Door deze verschillende vormen van psychotherapie aan te bieden, proberen we onder andere je zelfkennis, je zelfwaarderingsgevoel en je zelfcontrole te vergroten. 

Vormingsaanbod 

Om een deelname aan het gewone leven in de toekomst te vergemakkelijken, voorzien we in een reeks vormingen rond bepaalde thema’s. Zo komen onder andere hervalpreventie, omgaan met emoties, communicatie en tijdsbesteding aan bod. Dit aanbod kan eventueel uitgebreid worden met thema’s die op dat moment erg actueel zijn, of waar een zichtbare nood aan bestaat. 

AANMELDING EN OPNAME

Aanmelding 

Je kan je iedere dag telefonisch aanmelden tussen 09.00 en 21.00u. Afhankelijk van je vraag zal dan een afspraak gemaakt worden voor een eerste gesprek. 

Intake 

De volledige intakeprocedure omvat in totaal drie gesprekken waarin je hulpvraag en je motivatie zullen besproken worden en er uitleg wordt gegeven over het programma. Tijdens het laatste gesprek wordt een eventuele opnamedatum afgesproken, mits alle betrokken partijen akkoord gaan rond de opname. Steunfiguren worden van bij de intake betrokken bij de behandeling.

CONTACT

Behandelingsprogramma
Venusstraat 11
2000 Antwerpen
T: 03 206 70 70
M: 0473 36 45 55
gert.donkers@adicvzw.be